☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Czwartek 24.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego przy ul. Garncarskiej 16 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego przy ul. Garncarskiej 16 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu.

Przeznaczony do oddania w najem budynek (dawny młyn) wraz z parterowym budynkiem pomocniczym (podręczny warsztat, magazyn) znajduje się w budynku przy ul. Garncarskiej 16 w Bolesławcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem G-MU5, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis budynku:

Budynek o łącznej powierzchni 371,75 m2 składa się z pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych:

- parter: pomieszczenie biurowo-socjalne, hala, pomieszczenie techniczne – łącznie 151,85 m²;

- I piętro: hala, pomieszczenie techniczne – łącznie 136,89 m²;

- II piętro (poddasze): hala, pomieszczenie techniczne – łącznie 83,01 m².

w lokalu znajdują się maszyny i urządzenia. Budynek wymaga gruntownego remontu.

 

Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, opisanej powyżej.

Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalne stawki czynszu określone są w Zarządzeniu Nr 157/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

Termin zagospodarowania lokalu:

Do jednego miesiąca po zawarciu umowy najmu.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Na wysokość opłat składają się: wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu pomnożona przez jego powierzchnię, podatek VAT, opłaty za media.

 

Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty wnosi się na bankowe konto wynajmującego, tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu, przy ul. Dolne Młyny 23 – do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

 

Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.  

 

Przetarg odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie MZGM przy ul. Dolne Młyny 23 w Bolesławcu, budynek A, pokój nr 6.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi – 3,30 zł (słownie złotych: trzy 30/100).

 

Wadium w wysokości 1.509,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięć złotych) należy wpłacić do 24.11.2017 r. przelewem na konto Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu: Bank PKO BP SA O/Bolesławiec  nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Zakładu.

 

Osoby wyrażające chęć obejrzenia lokalu mogą zgłosić się 20.11.2017 r. w godz. 11.00 – 14.00 do Działu Eksploatacyjno – Komunalnego  przy ul. Dolne Młyny 23, budynek B, pokój Nr 8 (tel. 75 644 09 26).

W budynku A, pokój nr 6 (tel. 75 644 09 09) – zapoznać można się z regulaminem przetargu oraz uzyskać szczegółowe informacje.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej:

www.um.boleslawiec.bip-gov.pl, w zakładce MZGM, ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bolesławiec 08.11.2017 r.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X