☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego gruntu przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu (teren cmentarza komunalnego), stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ  W  BOLESŁAWCU

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego gruntu  

przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu (teren cmentarza komunalnego),

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego.

Przeznaczony do oddania w dzierżawę grunt stanowi teren cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10                w Bolesławcu – działka nr 386 o pow. 10.5586 ha, obręb 8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec grunt zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem ZC – cmentarze.

 

Opis:

Na terenie cmentarza komunalnego posadowione zostaną zniczomaty. Przyjmuje się, że powierzchnia pod jedno urządzenie to 1 m2. Ilość  urządzeń oraz lokalizacja zostanie uzgodniona po wyłonieniu dzierżawcy.
 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży zniczy oraz wkładów do zniczy.

Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego przyjęta została zarządzeniem nr 385/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

Termin zagospodarowania:

Do jednego miesiąca po zawarciu umowy najmu.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Na wysokość opłat składają się: wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego za łączną dzierżawioną powierzchnię gruntu oraz podatek VAT.

 

Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty wnosi się na bankowe konto wynajmującego, tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu, przy ul. Dolne Młyny 23 – do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

 

Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie dzierżawy.  

 

Przetarg I odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie MZGM przy ul. Dolne Młyny 23 w Bolesławcu.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi – 100 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100).

 

Wadium w wysokości 615 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100) należy wpłacić do 25.01.2021 r. przelewem na konto Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu: Bank PKO BP SA O/Bolesławiec nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto Zakładu.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu dostępne w biurze Działu Administracji Cmentarza (tel. 75 732 37 18) w godz. 08.00 – 15.00.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.mzgm.boleslawiec.pl, w zakładce: Lokale – Lokale Użytkowe – Przetargi Sprzedaż Działu Lokalowo-Czynszowego oraz Cmentarz Komunalny – Informacje

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Bolesławiec 05.01.2021 r.

Wytworzył:
Iwona Plizga
Udostępnił:
Damian Nitarski
(2021-01-07 22:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Nitarski
(2021-01-07 22:10:01)

 
liczba odwiedzin: 4231772

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X