☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia


                                

ARCHIWUM

Bolesławiec, dn. 02.06.2015r.

                        Dyrektor Miejskiego  Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu informuje,że w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia  na „Wykonanie remontu sanitariatów” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -Handlowe

„ARTEZ” Spółka z o.o.

ul. Dolne Młyny 31 

59-700 Bolesławiec


               Bolesławiec, dn. 18.05.2015r.

Ponowne zapytanie ofertowe

nr 1/2015

na wykonanie remontu sanitariatów

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto

 

I. ZAMAWIAJĄCY

       Miejski Zespół Szkół Nr 1

       ul. Dolne Młyny 60

       59-700 Bolesławiec

       NIP: 612-172-61-99

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            - wymiana 10 szt. pisuarów wraz z zaworami spłukującymi, syfonami,

       - wymiana 19 szt. umywalek wraz z syfonami,

       - wymiana 16 szt. baterii ściennych do umywalek z mieszaczem wody,

       - wymiana 17 szt. muszli klozetowych wraz z deską sedesową, spłuczkami z dwoma  

         przyciskami, zaworami, wężami oraz innymi niezbędnymi akcesoriami,

       - montaż 5 zaworów głównych, po jednym w każdej toalecie,

       - zamontowanie zaworu (doprowadzenie wody) do podłączenia automatu,

       - demontaż oraz wywóz obecnego wyposażenia sanitariatów,

        3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.06.2015r. -  10.07.2015r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna zawierać:

            - opatrzoną pieczątkę firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - czytelny podpis  wykonawcy,

            - załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub       zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

V.  Ofertę należy sporządzić jako kalkulację własną (rozliczenie ryczałtowe) biorąc pod uwagę wszystkie elementy robót konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Cena ofertowa musi uwzględniać także koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia.

VI. OKRES GWARANCJI

     Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznego okresu gwarancji.

 

VII. ROZLICZENIE ROBÓT

1.  Wykonawca ponosi koszty zużycia mediów. Rachunek obciążeniowy wystawi Zamawiający po zakończeniu prac.

 2. Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania i pozytywnie przeprowadzonym odbiorze robót budowlanych. Płatność w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentu faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

VIII. RODZAJE KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE   

      OFERTY

      - najkorzystniejsza cena

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, koperta winna być opatrzona napisem „REMONT”, przesłana za pośrednictwem:  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec do dnia  29.05.2015r.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2015r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony  w siedzibie jednostki oraz na stronie internetowej pod adresem

       www.mzs1.org     oraz  www.js.boleslawiec.bip-gov.pl 

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

       www.mzs1.org     oraz  www.js.boleslawiec.bip-gov.pl 

X. DODATKOWE INFORMACJE

      Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta  Matyjewicz pod numerem telefonu: 75 734 53 01

XI. ZAŁĄCZNIKI

     Wzór formularza ofertowego.http://mzs1.org/start/og%C5%82oszenia.html

 

Dyrektor szkoły

Katarzyna Reguła

 


Bolesławiec, dn. 18.05.2015r.

            Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 60, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie remontu sanitariatów, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor szkoły

Katarzyna Reguła

 


   Bolesławiec, dn. 20.04.2015

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

na wykonanie remontu sanitariatów

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto

I. ZAMAWIAJĄCY

       Miejski Zespół Szkół Nr 1

       ul. Dolne Młyny 60

       59-700 Bolesławiec

       NIP: 612-172-61-99

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            - wymiana 10 szt. pisuarów wraz z zaworami spłukującymi, syfonami,

       - wymiana 19 szt. umywalek wraz z syfonami,

       - wymiana 16 szt. baterii ściennych do umywalek z mieszaczem wody,

       - wymiana 17 szt. muszli klozetowych wraz z deską sedesową, spłuczkami z dwoma  

         przyciskami, zaworami, wężami oraz innymi niezbędnymi akcesoriami,

       - montaż 5 zaworów głównych, po jednym w każdej toalecie,

       - zamontowanie zaworu (doprowadzenie wody) do podłączenia automatu,

       - demontaż oraz wywóz obecnego wyposażenia sanitariatów,

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.06.2015r. -  10.07.2015r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna zawierać:

            - opatrzoną pieczątkę firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - czytelny podpis  wykonawcy,

       - załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności

         gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

V.  Ofertę należy sporządzić jako kalkulację własną (rozliczenie ryczałtowe) biorąc pod uwagę wszystkie

     elementy robót konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Cena ofertowa musi uwzględniać także

     koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia.

VI. OKRES GWARANCJI

     Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznego okresu gwarancji.

 

VII. ROZLICZENIE ROBÓT

1.  Wykonawca ponosi koszty zużycia mediów. Rachunek obciążeniowy wystawi Zamawiający po

     zakończeniu prac.

 2. Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania i pozytywnie

     przeprowadzonym odbiorze robót budowlanych. Płatność w terminie 14 dni od daty złożenia

     dokumentu faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

VIII. RODZAJE KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE   

      OFERTY

      - najkorzystniejsza cena

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, koperta winna być opatrzona napisem „REMONT”, przesłana za pośrednictwem:  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec do dnia  15.05.2015r.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.05.2015r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie jednostki oraz na stronie internetowej pod adresem

       www.mzs1.org     oraz  www.js.boleslawiec.bip-gov.pl 

         3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

         4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

                      wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

       www.mzs1.org     oraz  www.js.boleslawiec.bip-gov.pl 

X. DODATKOWE INFORMACJE

      Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta  Matyjewicz pod numerem telefonu: 75 734 53 01

XI. ZAŁĄCZNIKI

     Wzór formularza ofertowego. Można pobrać ze strony szkoły: http://mzs1.org/start/og%C5%82oszenia.html

 

                                     


   Bolesławiec, 24.11.2014 r.

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

w Miejskim Zespole Szkól nr 1 w Bolesławcu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Stanisława Korczak, zam. w Tomaszowie Bolesławieckim.         

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Stanisława Korczak spełnia wszystkie wymogi zawarte  w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                 Ewa Sokolińska


DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W BOLESŁAWCU, UL. DOLNE MŁYNY 60

 

na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Miejski Zespół Szkół nr 1

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60

 

NAZWA STANOWISKA PRACY:

główny księgowy

3/4 etatu

 

Wymagania obligatoryjne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) osoba ubiegająca się nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)  spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej  6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1) posiada znajomość zasad  księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej  i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Płatnik, Vulcan, SJO BeSTi@),

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,

dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

3) opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,

4) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy na stanowisku: - praca wykonywana w biurze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

5) uwierzytelnione  kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,

6)   oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,

7)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8)  inne dodatkowe dokumenty, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach  i mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor szkoły – mgr Ewa Sokolińska (MZS nr 1, ul. Dolne Młyny 60, pok. 13, tel. 0-75/ 734 5301).       

Oferty, wyłącznie w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”, w sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny 60, pok. 11,  w terminie do 21 listopada 2014 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  i spełnienia wymagań formalnych;

Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez dyrektora placówki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.js.boleslawiec.bip-gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Bolesławiec, 10.11.2014 r.                                                 Ewa Sokolińska

                                                                                            dyrektor szkoły

 


DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W BOLESŁAWCU, UL. DOLNE MŁYNY 60

 

na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Miejski Zespół Szkół nr 1

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60

NAZWA STANOWISKA PRACY:

główny księgowy

3/4 etatu

Wymagania obligatoryjne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) osoba ubiegająca się nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)  spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1) posiada znajomość zasad  księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Płatnik, Vulcan, SJO BeSTi@),

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,

dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

3) opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,

4) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy na stanowisku: - praca wykonywana w biurze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

5) uwierzytelnione  kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,

6)   oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,

7)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8)  inne dodatkowe dokumenty, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r.        o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor szkoły – mgr Ewa Sokolińska (MZS nr 1, ul. Dolne Młyny 60, pok. 13, tel. 0-75/ 734 5301).       

Oferty, wyłącznie w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”, w sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny 60, pok. 11,  w terminie do 03 listopada 2014 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  i spełnienia wymagań formalnych;

Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez dyrektora placówki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.js.boleslawiec.bip-gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Bolesławiec, 22.10.2014 r.                                                     Ewa Sokolińska

                                                                                                dyrektor szkoły


Informacja

o wynikach naboru

 

 na stanowisko głównego księgowego

w Miejskim Zespole Szkół nr 1

w Bolesławcu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

Uzasadnienie braku wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu,  nr 6/2014/2015 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska głównego księgowego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Bolesławcu, z dnia 17 października 2014 r., działająca zgodnie z  „Procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze”, po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej nie zdecydowała się na przyjęcie na to stanowisko żadnej osoby.

 

                                                                                  Ewa Sokolińska

                                                                                        dyrektor


Informacja

o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości

w Miejskim Zespole Szkól nr 1 w Bolesławcu

 

                     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bakalarz, zam. w Bolesławcu.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata Bakalarz spełnia wszystkie wymogi zawarte  w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                             Ewa Sokolińska


DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W BOLESŁAWCU, UL. DOLNE MŁYNY 60

 

na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Miejski Zespół Szkół nr 1

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60

 

NAZWA STANOWISKA PRACY:

główny księgowy

pełny etat

 

Wymagania obligatoryjne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) osoba ubiegająca się nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)  spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1) posiada znajomość zasad  księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Płatnik, Vulcan, SJO BeSTi@),

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

3) opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,

4) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy na stanowisku: - praca wykonywana w biurze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

5) uwierzytelnione  kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,

6)   oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,

7)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8)  inne dodatkowe dokumenty, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor szkoły – mgr Ewa Sokolińska (MZS nr 1, ul. Dolne Młyny 60, pok. 13, tel. 0-75/ 734 5301).     

Oferty, wyłącznie w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”, w sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny 60, pok. 11,  w terminie do 15 października 2014 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez dyrektora placówki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.js.boleslawiec.bip-gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Bolesławiec, 03.10.2014 r.                                                 Ewa Sokolińska

                                                                                            dyrektor szkoły

 


Bolesławiec, 23 wrzesień 2014 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W BOLESŁAWCU, UL. DOLNE MŁYNY 60

 

na podst. art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm. )

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Miejski Zespół Szkół nr 1

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60

 

NAZWA STANOWISKA PRACY:

Specjalista ds. księgowości

0,4 etatu

 

Wymagania obligatoryjne:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku

-         co najmniej 4-letni staż pracy,

-         znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office),

-  znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

-         znajomość ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe:

-      umiejętność dobrej organizacji pracy

-      komunikatywność         

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

  1. prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników szkoły,
  2. sporządzanie list płac (program PŁACE OPTIVUM),
  3. prowadzenie całości zagadnień związanych z naliczaniem, odprowadzaniem i rozliczaniem  składek z ubezpieczenia społecznego,
  4. prowadzenie całości zagadnień związanych z naliczaniem, odprowadzaniem, rozliczaniem podatku dochodowego od dochodu nauczycieli i pozostałych pracowników.

Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

5) uwierzytelnione  kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,

6)   oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,

7)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8)  inne dodatkowe dokumenty, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor szkoły – mgr Ewa Sokolińska  (MZS nr 1, ul. Dolne Młyny 60, pok. 13, tel. 0-75/ 734 5301).       

Oferty, wyłącznie w formie pisemnej, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowości”, w sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny 60, pok. 11,  w terminie do 03 października 2014 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez dyrektora placówki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.js.boleslawiec.bip-gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Bolesławiec, 23.09.2014 r.                                                      Ewa Sokolińska

                                                                                                  dyrektor szkoły


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr19/2010/2011
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
 
REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BOLESŁAWCU
 
 
§ 1
Wynajem pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Bolesławcu obejmuje:
- salę sportową,
- sale lekcyjne,
 
§ 2
Pomieszczenia wymienione w § 1 mogą być wynajmowane osobom prawnym od poniedziałku do piątku do godz. 2000 w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych   i pozalekcyjnych na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem szkoły.
§ 3
W celu zawarcia umowy najmu należy przedłożyć następujące dokumenty:
1. Podanie zawierające pełną nazwę , adres i NIP najemcy , dane osoby uprawnionej do reprezentowania najemcy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z pomieszczeń szkolnych.
2.Dokumenty potwierdzające posiadanie osobowości prawnej najemcy.
Powyższe dokumenty należy złożyć na co najmniej 7 dni przed podpisaniem umowy.
Umowę z najemcą podpisuje dyrektor szkoły po uprzednim zatwierdzeniu przez radcę prawnego.
§ 4
Odpłatność za wynajem pomieszczeń wymienionych w § 1 reguluje Zarządzenie Nr 487/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących udostępnienia i najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych. Minimalna stawka za 1 godzinę najmu wynosi:
- sala sportowa          - 35,00 zł
- sala lekcyjna              - 15,00 zł
Określone minimalne stawki podlegają negocjacji oraz corocznej waloryzacji według średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
§ 5
1. Kluby sportowe za wynajem sali na trening ponoszą opłaty minimalne z wyjątkami:
   a) w przypadku uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzieży do lat 20 (uczniów z różnych szkół objętych dofinansowaniem z budżetu miasta) odpłatność ustala się ryczałtowo za miesiąc niezależnie od liczby godzin w kwocie 10,00 zł .
   b) w przypadku uczestnictwa w zajęciach osób dorosłych czynsz wynosi 50% stawki , o której mowa w § 4.
2. Kluby sportowe , które chcą prowadzić bezpłatnie zajęcia dla uczniów MZS nr 1 w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych , nie ponoszą opłat , ale zawierają z dyrektorem szkoły porozumienie na  udostępnienie sali sportowej ,sali lekcyjnej.
§ 6
1.     Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy lub porozumienia zobowiązany jest do:
a)       punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b)       utrzymania czystości w obiekcie,
c)       zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
d)       przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. i porządkowych,
e)       podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi szkoły, w zakresie czynności ujętych
w umowie najmu,
f)        odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką.
2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :
a)       spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
b)       wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
c)       wprowadzania zwierząt.
§ 7
Każdorazowy fakt wynajmu pomieszczenia należy odnotować w rejestrze korzystania   z pomieszczenia
w MZS nr 1 – dostępnym na portierni szkoły.
§ 8
Klucze od wynajmowanego pomieszczenia przekazuje woźny szkoły lub osoba dyżurująca na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć   (zgodnie z harmonogramem ujętym w umowie najmu)   najemcy lub upoważnionej przez niego osobie.
§ 9
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu szkoły.
§ 10
Najemca za uszkodzony sprzęt lub urządzenia w okresie obowiązywania umowy ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 
§ 11
Wszelkie sprawy dotyczące wynajmu pomieszczeń w MZS nr 1 w Bolesławcu rozstrzyga dyrektor szkoły.
 

 

Wytworzył:
dyr. E.Sokolinska
Udostępnił:
Elżbieta Dec
(2009-03-04 13:49:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pieczara
(2016-01-13 20:17:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X