☰ Menu
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Sobota 17.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 08/2019       Prezesa Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu

z dnia 13 maja 2019 roku

 

Bolesławiec, dnia  21 maja 2019 roku.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i uchwały nr I /1/19 z dnia
22 marca 2019 roku nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników  Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Prezes Zarządu ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
na własność n/w nieruchomości:

I. Dokonać sprzedaży obu nieruchomości łącznie w jednym postępowaniu:

1.1. Nieruchomość – lokal położony w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6A lok. Nr 6 działka 3/11, wpisany do księgi wieczystej nr JG1B/00047306/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem 8/100części nieruchomości wspólnej  - wartość nieruchomości  - 165 523,39 zł netto – słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 39/100 netto.

1.2. Nieruchomość – lokal położony w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6A lok. Nr 4 działka 3/11, wpisany do księgi wieczystej nr JG1B/00046798/4, która prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Bolesławcu przy V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem 36/100 części nieruchomości wspólnej - 199 072,41 zł netto – słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa 41/100 netto.

2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 364 595,80 zł  netto – słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100 zł netto.

3. Wysokość wadium: 15 000,00 zł.

4. Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.

6. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 19 lipca 2019r. w MZGK
Sp. z o.o.  w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, w pokoju nr 20 (1 piętro)  o godz. 1200.

7. Nabywca pokrywa koszt związany z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty opłaty sądowej
z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej.

8. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium na rachunek bankowy
nr 84 1020 2137 0000 9802 0120 992 – PKO BP S.A., w terminie do dnia 19 lipca 2019r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Spółki.

II.

Przedmiotowe nieruchomości zwolnione są  z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).

III. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z rejestru gruntów i budynków, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Kupujący oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju nieruchomości.

IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane
w niniejszym ogłoszeniu.

V. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru, a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VI. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej
z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia nieruchomości na współwłasność wymagana jest obecność tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa  do działania
w ich imieniu  i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej
z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem
tj. regulaminem przetargu

VIII. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.
o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1990 z póżn. zm.) jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

IX. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

X. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.).

XI. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

XII. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XIII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

XIV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

XV. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

XVI. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Spółki..        

XVII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XVIII. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XIX. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie spółki
w Bolesławcu ul. Staszica 6 tel. 75 734-62-71 wew. 48 (w godzinach pracy Spółki od 7:00 do 1500  , od poniedziałku do piątku). 
Nieruchomości można oglądać w godzinach pracy Spółki
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Treść ogłoszenia na stronie www.mzgk.com.pl

XX. W lokalu znajduje się infrastruktura należąca do wspólnoty. Nabywca zobowiązany będzie jej  udostępniania wspólnocie w celu naprawy lub konserwacji. W innym przypadku nabywca będzie musiał przebudować istniejącą infrastrukturę na własny koszt w porozumieniu ze wspólnotą.

Załączniki:

1. Regulamin

 

 

 

-------------------------------- 19.07.2019 -------- PRZETARG UNIEWAŻNIONO Z UWAGI NA BRAK WPŁACENIA WADIUM 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Kowalski
(2019-05-31 10:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Kowalski
(2019-07-19 12:47:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X