Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIP - Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec

Sobota 21.10.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprostowanie:

Przedmiotowe zaproszenie do składania ofert  na badanie sprawozdania finansowego obejmuje okres 2017r. oraz 2018r. zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości  (Dz.U. 2017r. poz. 1089) w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach. Pierwsza umowa o badanie sprawozdanie finansowe jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata. Zamawiający zastrzega również możliwość przedłużenia umowy na kolejne dwa okresy.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2017

 

            Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić najpóźniej do 31 marca 2018r., a opinie i raport złożyć do 14 dni po zakończeniu badania.

 

Oferta powinna:

1. Spełniać warunki określone w ustawie o rachunkowości oraz normy badania ustalone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

2. Zawierać informację i wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania
z podaniem numeru ewidencyjnego.

3. Referencje - potwierdzenie należytego wykonania usługi - co najmniej 3 szt.

4. Zawierać informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i skład zespołu przeprowadzającego badanie.

5. Podać sposób i harmonogram badania oraz imię i nazwisko osoby dokonującej badania sprawozdania

               6. Określić wysokość wynagrodzenia za wykonana usługę oraz warunki płatności.

7. Zawierać kserokopię certyfikatu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

8. Zawierać kserokopię aktualnego odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres dostawcy oraz opatrzyć tytułem; „Oferta - BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 – nie otwierać przed 23.10.2017r.” przed godz. 10:00.

 

Informacje o badanym podmiocie za 2017 rok:

1. Suma bilansowa: 13 969 537,88 zł;

2. Przychody netto ze sprzedaży: 14 528 491,52 zł;

3. Średnioroczne zatrudnienie: 137 etatów.

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczących badania sprawozdania finansowego:

Zofia Burniak - Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy pod nr tel.: 75 / 734 62 71 lub 607 659 220; mail: zofia.burniak@mzgk.com.pl.

 

Oferty prosimy kierować na adres siedziby spółki: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu; ul. Staszica 6; 59-700 Bolesławiec lub złożyć
w sekretariacie pod ww. adresem w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.

                                                                                                          Z poważaniem Prezes Zarządu

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Kowalski
(2017-10-02 12:39:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Kowalski
(2017-10-03 14:29:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2737745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X